27/2/10

ΤΟ ΙΜΒΡΙΑΚΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΣΤΗΝ WIKIPEDIA - WAPEDIA

Το παρακάτω κείμενο αποτελεί τμήμα του λήμματος "Ίμβρος" της γνωστής διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia (Βικιπαίδεια) και Wapedia (Βαπαίδεια). Παρόλο που η βιβλιογραφία που ακολουθεί, δεν αναφέρεται - σε αντίθεση με τον τίτλο της - μόνο στο γλωσσικό ιδίωμα της Ίμβρου, θεωρήσαμε προτιμότερο να μην επέμβουμε στο κείμενο, αλλά να το αναδημοσιεύσουμε αυτούσιο. (Νιμπριώτ'ς)

9. Ιμβριακό Γλωσσικό Ιδίωμα
Το ιμβριακό ιδίωμα ανήκει στα λεγόμενα βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα, σύμφωνα με την - κλασσική πλέον - διάκριση του Γεωργίου Χατζιδάκι, καθώς παρουσιάζει το φαινόμενο της αποβολής των ατόνων φωνηέντων /i, u/ και της κώφωσης των /e, o/ σε /i, u/ αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η διατήρηση σημαντικού αριθμού αρχαιοελληνικών στοιχείων τα οποία δεν υπάρχουν πλέον στην κοινή νεοελληνική γλώσσα σε επίπεδο τόσο λεξιλογίου όσο και γραμματικής. Από τα βασικότερα χαρακτηριστικά του ιδιώματος είναι τα εξής:

•Συχνή ύπαρξη δυσπρόφερτων αλλεπάλληλων συμφώνων (πχ: κουσκ'νίχ'ς).
•Χρήση του τύπου ι (αντί ο) στην ονομαστική ενικού αρσενικού γένους του οριστικού άρθρου (πχ: ι πατέρας).
•Σχηματισμός του α΄πληθυντικού Ενεστώτα και Παρατατικού των ρημάτων μέσης φωνής και με την κατάληξη -ματσ' (πχ: δινόματσ', κρατιέματσ').

10. Βιβλιογραφία για Ιμβριακό Γλωσσικό Ιδίωμα
•Ανδρέου Η. - Γ. 1991: "Η Ίμβρος στην αρχαιότητα", Αρχαιολογία και Τέχνες 41: 92-100.
•Ανδριώτης Ν. 1930: "Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου", Αθηνά 42: 146-187.
•Ανδριώτης Ν. 1955: "Τα σύνθετα του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου", Αρχαίο Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού 20 (Εταιρεία Θρακικών Μελετών): 225-270.
•Ανδριώτης Ν. 1973: "Μεσαιωνικά στοιχεία του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου", ΕΕΦΣΑΠΘ 12: 509-520.
•Ανδριώτης Ν. 1949: "Οι αρχαϊσμοί του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου", Ίμβρος 30: 117-119.
•Γρυντάκης Γ.Μ. 1995: Ίμβρος και Τένεδος: δυο ξεχασμένα ελληνικά νησιά (1910-1930), Αθήνα (Σύλλογος Ιμβρίων Αθηνών).
•Εταιρεία Μελέτης Ίμβρου και Τενέδου 2010: Τοπωνυμικός χάρτης της Ίμβρου, Ξ. Τζαβάρας (επιμ.), Θεσσαλονίκη.
•Καράς Μ. 1987: Η νήσος Ίμβρος: Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της, Θεσσαλονίκη (Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών).
•Μουστοξύδης Α. - Β. Κουτλουμουσιανός 1845: Υπόμνημα ιστορικόν περί της νήσου Ίμβρου, εν Κωνσταντινουπόλει (Κορομηλάς-Πασπάλης).
•Μπασέα-Μπεζαντάκου Χρ. 2003: "Η σημασιολογική λειτουργία της προθέσεως συν ως προθήματος στα σύνθετα του ιδιώματος της Ίμβρου", Πρακτικά του Δ΄Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, 6-8 Δεκεμβρίου 2001, Αθήνα: 351-362.
•Νταλντάς Ν. 1982: Ιστορική-Λαογραφική μελέτη της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη.
•Ξεινός Κ.Σ. 1981: Του νησιού μας η γλώσσα: γλωσσάρι της Ίμβρου, Θεσσαλονίκη.
•Ξεινός Κ.Σ. 1987/1988: Λαογραφικά της Ίμβρου, τόμ.1,2, Θεσσαλονίκη.
•Παντελίδης Ν. 2003: "Τα τέρματα της μεσοπαθητικής φωνής στο ιδίωμα της Ίμβρου σε σύγκριση με άλλα ιδιώματα του βορειοανατολικού Αιγαίου", Πρακτικά του Δ΄Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, 6-8 Δεκεμβρίου 2001, Αθήνα: 383-392.
•Παπαγεωργίου Σ.Ν. 1994: Ίμβρος: η ιστορία ενός ελληνικού νησιού, Αθήνα (Σύλλογος προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων).
•Τζαβάρας Ξ. 2003: "Αρχαϊκά στοιχεία στο γλωσσικό ιδίωμα της Ίμβρου", Πρακτικά του Δ΄Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, 6-8 Δεκεμβρίου 2001, Αθήνα: 493-512.
•Τζαβάρας Ξ. 2005/2007: "Η Ίμβρος στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς", Θρακικά 15 (62) (Θρακικό Κέντρο - Εταιρεία Θρακικών Μελετών): 10-38.
•Τζαβάρας Ξ. 2005: "Γλωσσικές τάσεις της γενικής στο συντακτικό επίπεδο του ιμβριακού ιδιώματος", Πρακτικά της 2ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 14-16 Μαρτίου 2003, Αθήνα: 126-137.
•Τζαβάρας Ξ. 2008: "Τάσεις και καταστάσεις της γενικής στο μορφολογικό σύστημα του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου", Ελληνικά 58 (1) (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών): 117-127.
•Τζαβάρας Ξ. 2008: "Παραγωγική μορφολογία του ρήματος του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου", Ιμβριακά 19 (3) (Κέντρο Ιμβριακών και Τενεδιακών Σπουδών), Μελβούρνη.
•Τζαβάρας Ξ. 2009: "Η μορφολογία του ρήματος στο γλωσσικό ιδίωμα της Ίμβρου: πρόταση κατηγοριοποίησης", Πρακτικά της 4ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1-3 Ιουνίου 2007, Αθήνα: 329-339.
•Χατζηαντωνίου Κ. 1999: "Αφιέρωμα στην Ίμβρο", Ελληνική Διεθνής Γλώσσα 5: 2 (38), Αθήνα: 115-134.

Πηγή: Wapedia, Wikipedia

26/2/10

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΙΜΒΡΟΥ - ΤΕΝΕΔΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ)

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ,ΟΔΗΓΟΣ ΙΜΒΡΟΥ & ΤΕΝΕΔΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΙΜΒΡΟΥ & ΤΕΝΕΔΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΒΑΣΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΛΑΪΤΖΗ
Ίμβριου Συγγραφέα και Διευθυντή εφημερίδων στη Μελβούρνη.

Α' Εφημερίδες.

1) Η Φωνή της Ίμβρου. Ίμβρος 1922, για λίγους μήνες κυκλοφόρησε από τον τυπογράφο - πρόσφυγα Δαρδανελλίων Ε. Τερζόπουλο, μετέπειτα εκδότη του π. "Γυναίκα" Αθηνών.
2) Η Φωνή της Ίμβρου. Κων/πολη 1958-65. Διευθυντές, διαδοχικά εχρημάτισαν οι Δημ. Ροΐδης, Ζαχ. Νταμπάνης και Κ. Ταρακτσής, ήταν όργανο του Συλλόγου Ιμβρίων Κων/πολης, μηνιαία, 4σέλιδος, τρίστηλος.
3) Η Φωνή του Συνδέσμου. Κων/πολη 1950-51, κυκλοφόρησαν μόνο δύο φύλλα. Διευθυντής ο Δ. Ροΐδης, 6σελίδος- 8σέλιδος.
4) Η Φωνή των Ιμβρίων και Τενεδίων. Μελβούρνη 1971-72. Διευθυντής ο Παν. Καλαϊτζής, μηνιαία, 4σέλιδος, σε όφσετ.
5) Ιμβριακή Ηχώ. Αθήνα 1971-75. Διευθυντής ο Ανέστης Πρίγκος, μη­νιαία, 4σέλιδος με αρκετές διακοπές, σε λινοτυπία.
6) Ίμβρος. Αθήνα 1973-92. Διευθυντής, ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, του οποίου και είναι επίσημο όργανο. Μετά εξελίχθηκε σε έγχρωμο περιοδικό, μηνιαία, 4σέλιδος- 8σέλιδος, σε λινοτυπία.
7) Ιμβριακός Φάρος. Μελβούρνη 1979-81. Διευθυντής ο Π. Καλαϊτζής, μηνιαία, 10σέλιδος, σε φωτοαντίγραφα.
8) Ιμβριακός Τύπος. Αθήνα 1981-82. Διευθ. Ο Π. Καλαϊτζής, μηνιαία, 10σέλιδος, σε φωτοαντίγραφα.
9) Ιμβριακό Βήμα. Μελβούρνη 1983-84. Διευθυντής ο Π. Καλαϊτζής, μηνιαία, 10 σέλιδος- 20σέλιδος, σε φωτοαντίγραφα.
10) Ιμβριακός Αγώνας. Μελβούρνη 1985-; Διευθ. ο Π. Καλαϊτζής, μηνιαία, 10σέλιδος- 26σέλιδος, σε φωτοαντίγραφα.
11) Δικαίωμα. Είναι όργανο του Συλλόγου Ιμβρίων, Κων/τών, Ανατολικοθρακών, Τενεδίων Κομοτηνής, μηνιαία, 10σέλιδος, οι 2 σελίδες σε αγγλική μετάφραση.
12) Επίσης Τουρκόφωνες εφημερίδες που κυκλοφόρησαν για το νησί μας στην Ίμβρο και Τσιανάκ Καλέ είναι οι εξής: α) Αντά Ποστασή, β) Γιεσήλ Αντά, γ) Ιμροζούν Σεσή, δ) Οζλέμ, ε) Γκιοκτσιέ Αντά, στ) Σαμπάχ.

Β' Περιοδικά.

1) Ίμβρος. Κων/λη 1947-53. Διευθυντής ο Α. Ζαφειριάδης, Αρχισυντά­κτης ο Αθ. Σπόρος, μηνιαίο, εγκυκλοπαιδικό, πολυσέλιδο, είχε μερικές διακοπές, για την εποχή του θεωρείται θαύμα, σχήμα 4° δίστηλο, με αραιό διάκοσμο.
2) Ίμβρος. Κων/λη 1955-56. Κυκλοφόρησαν μόνο 4 τεύχη. Διαχειριστής ήταν η Μητρόπολη Ίμβρου και Τενέδου, σχήμα 8°, πολυσέλιδο, δί­στηλο.
3) Κριτόβουλος. Μελβούρνη 1971 Διευθυντής ο Π. Καλαϊτζής, είναι επίσημο όργανο του "Κέντρου Ιμβριακών και Τενεδιακών Σπουδών Μελβούρνης". Κυκλοφορεί ως ετήσια επετηρίδα σε 8° σχήμα με αραιά παραρτήματα. Μερικοί τόμοι είναι ογκώδεις.
4) Ιμβριώτικα. Θεσσαλονίκη 1981. Διευθυντής ο εκάστοτε Πρόεδρος της Ένωσης Ιμβρίων Βορείου Ελλάδος. Είναι έγχρωμο, πολυσέλιδο, τρι­μηνιαίο, επίσημο όργανο του Συλλόγου Ιμβρ. Θεσ/νίκης, σχήμα 4°.
5) Ίμβρος. Αθήνα 1992. Επίσης πολυσέλιδο, έγχρωμο, τριμηνιαίο περιο­δικό, είναι η εξέλιξη της προαναφερθείσας εφημερίδας των Ιμβρίων Αθηνών, 8° μεγάλο σχήμα.

Γ ' Δελτία (ενημερωτικά- φοιτητικά).

1) Ε.Ν.Ι.Α.= Ιμβριώτικα Νιάτα. 1982-83. Είναι όργανο της Νεολαίας του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, 8° σχήμα, δίστηλο.
2) Δελτίο Μαθητικό. Κων/πολη 1956-57. Όργανο της μαθητιώσας Νεολαίας της Κων/πολης, 8° σχήμα στη γραφομηχανή ή και στο χέρι.
3) Η Ένωση. Εξαμηνιαίο δελτίο του Συλλόγου Ιμβρίων Ελβετίας. Διευ­θυντής ο Κ. Ζούμπος, 4° σχήμα σε πολύγραφο.
4) Τα Τενεδιά. Όργανο διδασκαλικό των εκπαιδευτικών Τενέδου. Διευθ. ο δάσκαλος Αποστολόπουλος. (μονόφυλλο).
5) Έπαλξις. Μονόφυλλο, όργανο των Συλλόγων Ιμβρίων, Κων/τών, Τενεδίων, Ανατολικοθρακών. Κομοτηνή. Διευθυντής ο Σ. Σολταρίδης.
6) Ίμβρος. Μηνιαίο μονόφυλλο σε φωτοαντίγραφα, 8° σχήμα, όργανο της Πανιμβριακής Αδελφότητας Αμερικής στις Ηνωμένες Πολιτείες Νέα Υόρκη.
7) Imbrian's Times. Φοιτητικό δελτίο της Νεολαίας Ιμβ. Μελβούρνης (1989-90).

Δ' Λευκώματα.

1) Λεύκωμα της Νήσου Ίμβρου. θεσσαλονίκη 1938. Κυκλοφόρησε με την φροντίδα του Μητρ/λίτη Ίμβρου Ιακώβου Παπαπαϊσίου και την επιστασία του καθ. Ν. Ανδριώτη. Το 1990 το μισό εξ αυτού επανακυ­κλοφόρησε με προοπτική αργότερα να κυκλοφορήσει και το άλλο μισό, εκ μέρους του Π. Καλαϊτζή. Μελβούρνη 1990, φωτογραφίες ασπρόμαυρες.
2) Αφιέρωμα. 1986. Αφιερώνεται στον Αρχ. Αμερικής Ιάκωβο με την ευκαιρία της 25ης επετείου της ανάρρησης του στον θρόνο Αμερικής. Σχήμα όγδοο.
3) Εορτοδρόμιον. Έκδοση της Μητρόπολης Διδυμοτείχου, προς τιμήν του εορτοδρομούντος Αμερικής Ιακώβου, επί της 25ης επετηρίδας του. Σχήμα όγδοο, διπλόφαρδο.
4) Ξενία. Τιμητικός τόμος με αφορμή την 25η επετηρίδα του Αρχ. Αμερικής 1985. Σχήμα όγδοο.
5) Γκιοκτσιέ Αντά- (Ίμβρος). Κων/πολη 1988. Εξεδόθη τουρκιστί υπό του καθ. Ερόλ Σαϊγγή σε δύο στήλες, τουρκιστί και αγγλιστί. Αργότερα επανακυκλοφόρησε με ελληνική μετάφραση μαζί με την τουρκική και αγγλική το ίδιο, με λίγες φωτογραφίες επιπλέον. Έγχρωμο. Σχήμα 4°.
6) Τenedos. Εξεδόθη υπό του Άγγλου ιατρού κατά την Αγγλο-γαλλική εκστρατεία στην Καλλίπολη. Σχήμα 4° με γελοιογραφίες.
7) Ίμβρος. Λεύκωμα για το νησί της Ίμβρου του Σπ. Μελετζή. Εκδόθη­κε από τον Σύλλογο Ιμβρίων Αθηνών. Αθήνα 1996. Σχήμα 4° μεγάλο, προσεγμένο από κάθε άποψη, οι φωτογραφίες είναι έγχρωμες, εξαιρετικές.
8) Ίμβρος. Λεύκωμα, έκδοση Καστανιώτη, του Κ. Στόφορου, Αθήνα 1998. Σχήμα όγδοο, ασπρόμαυρες φωτογραφίες.
9) Ίμβρος- Τένεδος, τα πολύπαθα νησιά. Αθήνα 1994, έκδοση της "Καθημερινής", Επτά Ημέρες. Σχήμα 5° με έγχρωμες φωτογραφίες.
10) Κοιτίδες Ελληνισμού (σελίδες 1-96 αφιερωμένο στα νησιά Ίμβρου-Τενέδου). Αθήνα 1996, έκδοση"Καθημερινής", Επτά Ημέρες. Σχήμα 4°.
11) Η Λευκή Βίβλος της Ιμβρου.
12) Λουλούδια και Τοπία. Αθήνα 1994, έκδοση του Ν. Παλαιόπουλου. Σχήμα 8°.

Ε' Ανάτυπα.

1) Η δραστηριότης του Ελ. Στόλου πέριξ της Ιμβρου το 1912-13. Κωνσ/πολη 1965. Υπό του Π. Καλαϊτζή, ανάτ. από εφημ. "Προσφυ­γικός Κόσμος", φυλ. 2840 και εξής.
2) Επίτομος Αρχαία Ιστορία της Ιμβρου. Κων/πολη 1967. Υπό Π. Καλαϊτζή, ανάτυπο από εφημ. "Χρόνος" Κομοτηνής.
3) Το φορολογικό καθεστώς της Ίμβρου... Κων/πολη 1969. Υπό του Π. Καλαϊτζή, ανάτυπο από "Προσφυγικός Κόσμος".
4) Εκκλησ. Ιστορία της Ίμβρου. Του Α. Ζαφειριάδη. Έκδ. Β' υπό Π. Κα­λαϊτζή, επηυξημένη και βελτιωμένη. Ανάτυπο από θρακικό τόμο 45° του θρακικού Κέντρου. Αθήνα 1971.
5) Συμβολή στην Ιστορία Ίμβρου και Τενέδου. Ανάτυπο από Α' κοινό τόμο θρακικών και Εταιρείας θρακικού Αρχείου. Αθήνα 1978. Υπό Π. Καλαϊτζή.
6) Κείμενα περί του νομικού καθεστώτος... Ανάτυπο από τον Δ' κοινό τόμο θρακικών και Εταιρείας Θρακικών Μελετών. Αθήνα 1984. Υπό του Π. Καλαϊτζή.
7) Η Λαϊκή τέχνη της Ίμβρου. Αθήνα 1984. Ανάτυπο από την εφημ. "Προ­σφυγικός Κόσμος". Υπό του Π.Καλϊτζή.
8) Αρχαία λατρευτικά κατάλοιπα... Ανάτυπο από τον 3ο τόμο Ημερολόγιο-Λεύκωμα της Θράκ. Εστίας Θεσσαλονίκης, Θεσ/νίκη. 1984. Υπό του Π. Καλαϊτζή.
9) Ανθενωτικός αγώνας των Ιμβρίων. Ανάτυπο από το "Μυριόβιβλος" τεύχος 7. Αθήνα 1985. Υπό του Π. Καλαϊτζή.
10) Αρχείον του Γ. Παπουτσιδάκη. Ανάτυπο από εφημ. "Προσφυγικός Κόσμος". Αθήνα 1990. Υπό Π. Καλαϊτζή.
11) Imbros and Tenedos. Ανάτυπο από το "JOURNAL HELLENIC DIASPORA". 1980, μετάφραση υπό του Δ. Σωφρονίου και επανεξεδόθη εις το περιοδικό "Ίμβριώτικα" 1984 και στο "ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ" 1981.
12) Ιερά Μητρόπολις Ίμβρου και Τενέδου. Ανάτυπο από το "Εκκλησία και Θεολογία" της Αρχιεπ. Θυατείρων. Τόμ. Β', Αθήνα 1981. Του ΒασιλείουΑτέση, Μητρ/λίτη πρώην Λήμνου.
13) Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός. Ανάτυπο από το "Ξενία", 1985Θεσσαλονίκη, υπό Βαρθολομαίου Αρχοντώνη.
14) Ίμβρος. Ανάτυπο από το π. "Ονόματα", τομ. 5, από τον Ι. Θωμόπουλο.Αθήνα 1980.
15) Κριτόβουλος ο Ίμβριος και το ιστορικό του έργο. Ανάτυπο από περιοδ."Ελληνικά", τόμ. Β', από τον Ν. Ανδριώτη (1928).
16) Το δράμα της Ίμβρου. Ανάτυπο από την εφημ. "Χρόνος Κομοτηνής",είναι γραπτό του Λ. Λαζαρίδη και δημοσιεύθηκε με την επιμέλεια του Π.Καλαϊτζή. Μελβούρνη 1990.
17) Πώς είδαν την Ίμβρο οι ξένοι περιηγηταί. Ανάτυπο από το "Λεύκωμα" Ίμβρου. Αθήνα 1938, του Ν. Ανδριώτη.
18) Περί του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου. Ανάτυπο από τον ΜΒ/ τόμο της Αθήνας. Αθήνα 1930, του Ν. Ανδριώτη.
19) Τα σύνθετα του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου. Ανάτυπο από τον 20ον τόμο του Αρχείου του θρακ. Λαογραφικού, Αθήναι 1955, του Ν. Ανδριώτη.
20) Μεσαιωνικά στοιχεία του γλωσσικού ιδιώματος της Ίμβρου Ν. Ανδριώτη. Ανάτυπο από επετηρίδα Φιλ. Σχολ. Θεσσαλ. Τόμος ΙΒ' Θεσσαλ.1973.
21) Γαμήλια έθιμα της Ίμβρου. Ανάτυπο από Πρακτικά του Γ'Συμπ. Λαογρ. του Βορειοελλαδικού χώρου. ΙΜΧΑ- θεσσαλ. 1979.
22) Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός. Ανάτυπο από επετηρίδα της Θεολ. Σχολ. Παν. Αθηνών. 1973, υπό του Κ. Διοβουνιώτου.
23) Μια επιγραφή στη Τένεδο.(Τουρκιστί). Ανάτυπο από περιοδ. Τουρκικής Ιστορίας, του Ορχονλού Τζιεγκίζ.
24) Η Τένεδος από κάθε άποψη. (Τουρκιστί). Ανάτυπο από εφημ. του Αφιόν Καραχισάρ, του Μεχμέτ Αϊγκέν.
25) Οι ενοριακοί ναοί της Ίμβρου. Ανάτυπο από τον 10ο τόμο του Κέντρου Μικρασιατικών Ερευνών. Οκτάβιου Μερλιέ, από την Ευγενία Χαλκιά. Αθ. 1993-94.
26) 1657 ΤΑRΙΗLΙ ΒΟΖCΑΑDΑ ΤΑΗRΙR,.Αvάτυπο από το ΤΑRΙΗ DΕRGΙSΙ τεύχος 26 της Φιλολογικής Σχολής της Κωv/πολης, του Τζιεγκίζ Ορχονλού.
27) "θαλασσοδάvειοv" έvας εκλιπώv θεσμος... Πειραιεύς 1971. Δελτίο Ναυτικού Επιμελ. της Ελ.τομ. 39-42. Του Στέφ. Μακρυμίχαλου.
28) Ίμβρος.1978 Αθήνα, ανάτυπο από το περιοδ. "ΟΝΟΜΑΤΑ", του Γιάννη Θωμόπουλου.
29) Γεωλογικαί έρευναι επί της νήσου Ίμβρου. Ανάτυπο από τα Δημοσιεύ­ματα του γεωλογικού γραφείου. Αριθμ. 14, Αθήναι 1926. Του Γ.Κ. Γεωργαλά.
30) Ανεύρεσις ηωκαίνου στρώματος και εκρήξεως μικρογρανουλίτου εις την νήσον Ίμβρον. Ανάτυπο εκ του Ορυκτολογικού και Περιγραφικού Εργαστηρίου. Του Κωνστ.Α. Κτενά.

ΣΤ'. Άλλες Σωματειακές ανεξάρτητες εκδόσεις.

1) Η Ίμβρος από τον Όμηρο έως σήμερα. Του Συλλ. Ιμβρίων Αθηνών. Αθήνα 1993.
2) Πανιμβριακό Συμπόσιο. (Πρακτικά). Του Συλλ. Ιμβρ. Αθ. Αθήνα 1991.
3) Ιμβριακό Διήμερο. (Πρακτικά). Του Συλλ. Ιμβρ. Αθ. Αθήνα 1993.
4) Ίμβρος και Τένεδος. Έκδοση του Συλλ. Ιμβρ. Αθ. από τον Γ. Γρυντάκη. Αθήνα 1995.
5) Ίμβρος. (Διάλεξη). Έκδοση της Ένωσης Μακεδονίας - Θράκης Ιμβρίων. Θεσ/νίκη. 1954. Του Ν. Ανδριώτη.
6) Η Τένεδος. Έκδοση της Εταιρείας Μελ. της Ιστορίας Ίμβρου. Θεσ/νίκη. 1988, από τον Αργύρη Ποντικάκη.
7) Λαογραφικά της Ίμβρου. Έκδ. της Εταιρείας... Θεσ/νίκη. τόμος Α' 1987, τόμος Β' 1988 του Κ. Ξεινού.
8) Η αποδημία των Ιμβρίων κατά τον εικοστό αιώνα και οι παροικίες τους. θεσσαλονίκη 1990, έκδοση της Εταιρείας.
9) Ιμβριώτικες Ιστορίες, θεσσαλονίκη 1996, έκδοση της Εταιρείας.
10) Η Λευκή Βίβλος της Ίμβρου. θεσσαλονίκη 1994, έκδοση της Εταιρείας.
11) Δελτίο Αρχείου Ίμβρου. Αρ. Ι. Θεσ/νίκη. 1994, έκδοση της Εταιρείας.
12) Του νησιού μας η γλώσσα. (Γλωσσάρι της Ίμβρου). θεσσαλ. 1981, του Κ. Ξεινού.
13) Οι οικισμοί της Ίμβρου. θεσσαλονίκη 1998. Της Εταιρείας Μελέτης της Ίμβρου.

Ζ/ Κοινές εκδόσεις των Συλλ. Αθηνών και Θεσσαλ.

1) Ίμβρος και Τένεδος, Θεσ/νίκη. 1986, του Γ. Τενεκίδη.

Η' Νεώτερες ανεξάρτητες εκδόσεις.

1) Η Τένεδος. Β' έκδ. Αθήνα 1991, της Αντουανέττας Καλλέγια.
2) Το Τραγούδι της Ιμβρου. Αθήνα 1980, του Ν. Κουλού.
3) Βαρθολομαίος Κουτλουμουσιανός. Θεσ/νίκη. 1980, του Γ. Μουχάλη.
4) Η ζωή μου. Αθήνα 1979, του Τ. Χατζηανδρέου.
5) Ίμβρος. (Ποιήματα). Αθήνα 1971 και Β' έκδ. 1972, Φ. Τζαβάρα.
6) Ίμβρος. Αθήνα 1994, της Σόφης Παπαγεωργίου.
7) Παροιμίες και αφηγήματα. Αθήνα 1991, Ευσ. Γαζιάρης.
8) Ίμβρος. Αθήνα 1993, του Ν. Παλαιόπουλου.
9) Η νήσος Ίμβρος. θεσσαλονίκη 1987, του Μ. Καρά.
10) Η λαϊκή Αρχιτεκτονική της Ίμβρου. Αθ. 1973, έκδοση της Ακαδημίας Αθηνών. Του Αριστείδη Πασαδαίου.
11) Τα Αγρίδια. Κατερίνη 1995, υπό Χρυσ. Καλαϊτζή.
12) Ίμβρος - Τένεδος... Αθήνα 1996, του Ν. Σηφουνάκη.
13) Η Τένεδος. (Τουρκιστί). Της Ένωσης Αμπελουργών Τενέδου.
14) Ιστορική- Λαογραφική μελέτη της Ίμβρου. Θεσ/νίκη. 1982, Ν. Νταλντά.
15) Τουρκική αρθρογραφία... Αθήνα 1969, του Π. Καλαϊτζή.
16) Ο Κλήδονας εις την Ίμβρον. Κων/πολη 1964, του Π. Καλαϊτζή.
17) Βιβλιογραφία των νησιών Ίμβρου και Τενέδου. Του Π.Καλαϊτζή.
18) Τουρκική Βιβλιογραφία των νησιών Ίμβρου και Τενέδου. Του Π. Καλαϊτζή. Αθήνα 1986.
19) Η αγοραία ποίηση της Ίμβρου. Κων/πολη 1970, του Π. Καλαϊτζή.
20) Από τα εύθυμα της Ίμβρου. Κων/πολη 1961, του Π. Καλαϊτζή.
21) Ρεμπέτικα... Μελβούρνη 1973, του Π. Καλαϊτζή.
22) Επαγγελματικό Γλωσσάρι Ίμβρου. Κων/πολη 1966, του Π. Καλαϊτζή.
23) Η λαϊκή ποίηση της Ίμβρου. Κων/πολη 1968, του Π. Καλαϊτζή.
24) Τραγούδια μερακλίδικα της Ίμβρου. Μελβούρνη 1986, του Π. Καλαϊτζή.
25) Τραγούδια ερωτικά της Ίμβρου. Μελβούρνη 1986, του Π. Καλα'ιζτή.
26) Ιμβριακά σατυρικά αφηγήματα της Ίμβρου. Κων/πολη 1970.
27) Στατιστικά στοιχεία... Αθήνα 1972, του Π. Καλαϊτζή.
28) Από τα ευτράπελα της Ίμβρου. Μελβούρνη 1974, του Π. Καλαϊτζή.
29) Ταξιδιώται και Γεωγράφοι για τα νησιά Ίμβρου- Τενέδου. Αθ. 1974.
30) Διοικητικοί αποφάσεις και πρωτοβουλίαι... Ίμβρου. Μελβούρνη 1987, υπό του Π. Καλαϊτζή.
31) Η Λησμονημένη Τένεδος. Αθήνα 1996, έκδοση ," Ανατολή". Του Μ. Αρσενιάδη.
32) Πεθαμένη γη. Αθήναι 1976. Του Σωτήρη Θεοχάρη.
33) Ιχνηλατώντας... Αθήνα 1996, του Σωτήρη Θεοχάρη.

Θ' Άλλες καλές, σημαντικές, μακροσκελείς εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε τόμους αλλά δεν έγιναν σε ιδιαίτερα ανάτυπα, είναι οι εξής για τα νησιά μας:

1) "Ιωάννης Καποδίστριας- Μουστοξύδης - Κουτλουμουσιανός". Θησαυρίσματα, τόμ. Α', Βενετία 1962. Του Κ. Δημαρά.
2) Λαογραφία και Ιστορία της Ίμβρου. Αρχείο Θράκης, τόμ. 38, Αθήνα 1975, της Ελένης Βλάχου.
3) Βυζαντινές επιγραφές... και στο νησί Ίμβρος. (Γαλλιστί). Αρχαιολογικό Αρχείο, τόμ. 43, 1988. Αθήνα 1995, της Αικατερίνης Ασδραχά.
4) Η Ίμβρος στην Αρχαιότητα. Περιοδ. "ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ", τεύχος, 41 (1991), Αθήνα 1991 του Ηλ. και Γιάννας Ανδρέου.
5) Θυσία ταύρων και νεκρικά έθιμα... στο ίδιο .τεύχος, της Ελένης Ψυχογιού.

Ι' Χειρόγραφες εργασίες (Ανέκδοτες)

1) Γεωργοοικονομική μελέτη.. της νήσου Ίμβρου. θεσσαλονίκη 1964, του Μαυριανού Γραφιαδέλλη.
2) Ιστορικό Αρχείο περί Ίμβρου και Τενέδου. Αποτελείται από όλα τα γνω­στά Αρχεία για τα νησιά μας, τώρα δακτυλογραφείται και συμπληρώνε­ται συνέχεια, περιέχει τμήμα του Αρχείου Υπουργείου Εξωτερικών Ελ., των κατάλοιπων του Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού από τη Θεολ. Σχολ. Παν. Αθηνών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης Αθηνών, της Αδελφότητας Ιμβρ. Αιγύπτου, του Πανλημνιακού ταμείου Λήμνου, της Θεολ. Σχολ. Χαλκ. κ.λ.π., καταρτίζεται από τον Διευθυντή του Κέντρου Ιμβριακών και Τενεδιακών Σπουδών Μελβούρνης Παναγιώτη Καλαϊτζή.
3) Άμεσος συλλογή λαογραφικής ύλης εκ της νήσου Ίμβρου. Αρ. πρωτ. 152 (1968). Λαογραφικό σπουδαστήριο Παν. Αθηνών.
4) Λαογραφικά Ίμβρου. Χειρόγραφο της Θεανώς Τερζή. Στο ίδιο Αρχείο.
5) Λαογραφικά Ίμβρου. Χειρόγραφο 2704, σελ. 17 (1976), συλλογή Άννας Χαλάτση, περιεχόμενα. Δωδεκαήμερον. Στο ίδιο Αρχείο.
6) Λαογραφικά Ίμβρου. Χειρόγραφο 2926, σελ. 192 (1978) συλλογή Άννας Γουίλ-Μπαδιεράκη.
7) Λαογραφικό υλικό για τα νησιά μας περιέχει και το χειρόγραφο υπ' αριθ­μόν 344, στο ίδιο Αρχείο του Παν. Αθηνών, της Ερμιόνης Σταυροπούλου, περί υφαντικής του Αγ. Θεοδώρου Ίμβρου (1968).

ΙΑ' Δημοσιογραφικό Υλικό.

Πολύτιμο δημοσιογραφικό υλικό περί των νησιών Ίμβρου και Τενέδου κυρίως για τα έτη 1912-1923 έχουν οι Λεσβιακές Εφημερίδες της εποχής εκείνης και πιο πολύ οι "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ", "ΣΑΛΠΙΓΞ", "ΠΡΟΟΔΟΣ". Επίσης οι πολιτικές εφημ. έκτοτε των Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

ΙΒ' Παλαιότερες Εκδόσεις.

1) Ιστορικό Υπόμνημα της νήσου Ίμβρου. Κων/πολη 1845 υπό Μουστοξύ­δη και Βαρθολομαίου Κουτλουμουσιανού, το ίδιο επανεξεδόθη στην Αλεξάνδρεια το 1907 υπό του Δ. Εικοσιδυού με λίγες προσθήκες, καθώς επίσης τελευταία υπό του εκδοτ. οίκου Κωστανιώτη το 1985 της πρώ­της έκδοσης πανομοιότυπα, όφσετ.
2) Νεανικά Φτερουγίσματα. Του Ι. Ψαριάρη στο Κάιρο το 1949.
3) Η Ελιά της Ίμβρου, το 1945.Π Αθήνα, του Στ. Παπασταυράκη.

ΙΓ ' Παλαιότερες ανέκδοτες εργασίες.

1) Η Ίμβρος και τα εφτά χωριά της. Του Αλέξανδρου Ζαφειριάδου.
2) Ιστορία Τενέδου. Του Βασιλ. Κάνδη.

ΙΔ' Πρόσφατες εκδοθείσες εργασίες.

Οι Εκκλησίες και τα ξωκλήσια της Ίμβρου. Αθ. (1998) του Χ. Καλαϊτζή.

ΙΕ' Βιβλιογραφικά φυλλάδια.

1). Βιβλιογραφικά στοιχεία, σχετικά με τα νησιά Ίμβρος - Τένεδος για πρώ­τη φορά επιχείρησε ο καθ. Ν. Ανδριώτης στο τέλος του Λευκώματος της νήσου Ίμβρου το 1938 κάπου 6-7 σελίδες και στο τέλος του περί Ίμβρου βιβλιαρίου του, έκδοση της Ένωσης Ιμβρίων Μακεδονίας - Θράκης κάπου 3 σελίδες, το 1954, Θεσσαλονίκη.
2). Αργότερα το 1973 την βιβλιογραφία αυτήν του Ν. Ανδριώτη την παρέ­λαβε ο Παν. Καλαϊτζής και την πολλαπλασίασε σε 20 σελίδες, όπου προσέθεσε και βιβλιογραφία των περί εξ Ίμβρου και Τενέδου μεγάλων ανδρών στον Γ' τόμο (παράρτημα) του "ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ" με τίτλο "Γενική βιβλιογραφία", την οποία διαίρεσε σε βασική και δευτερεύουσα καθώς και σε ελληνόφωνη και ξενόγλωσση. Μελβούρνη 1973.
3) Η ίδια προσπάθεια επιχειρήθηκε αργότερα στην εφημ. "ΙΜΒΡΟΣ", αριθμ. φύλ. 11 (1978) και εξής, μόνο, που εκεί έμεινε στα μισά. Μερικά άτομα του Δ. Συμβ. αντέδρασαν και την σταμάτησαν. Στην έκδοση αυτή είχε συμπεριληφθεί και νεότερη έρευνα που έγινε εκ μέρους του Π. Καλαϊτζή και έφθασε τις 100 σελίδες, οι οποίες και δημοσιεύθηκαν αργότερα στους τόμους του περιοδικού συγγράμματος "ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ" τμηματικά.
4) Συμπληρωματικά στοιχεία στη βιβλιογραφία Ίμβρου- Τενέδου, Αθήνα 1988 του Π. Καλαϊτζή.
5) Τουρκική βιβλιογραφία περί Ίμβρου - Τενέδου. Μελβούρνη 1986 του Π. Καλαϊτζή.
6) Βιβλιογραφία Ίμβρου· Τενέδου. Αθήνα 1989 του Π. Καλαϊτζή.
7) Ανυπόγραφος βιβλιογραφία. Ίμβρου - Τενέδου. Αθήνα 1990 του Π. Καλαϊτζή.
8) Ψευδώνυμος βιβλιογραφία. Ίμβρου- Τενέδου. Αθήνα 1986 του Π. Καλαϊτζή.
9) Βιβλιογραφία ερανισθείσα στο Μεσαιωνικό Αρχείο της Ακαδημίας Αθηνών, 1993 του ίδιου.
10) Αξιολογική βιβλιογραφία. Ίμβρου - Τενέδου, ανάτυπο από την εφημ. "Προσφυγικός Κόσμος" Αθήνα 198 του Π. Καλαϊτζή.
11) Ικανή βιβλιογραφία συγκέντρωσε και ο Μ. Καράς στο τέλος του σημα­ντικού του συγγράμματος "Η νήσος Ίμβρος", θεσσαλονίκη 1987.
12) Αναφορά στα Ιμβριακά έντυπα. Μελβούρνη 1985. Του Π. Καλαϊτζή.
13) Αποδελτίωση του Ιμβριακού Τύπου. Αθήνα 1999. Του Π. Καλαϊτζή.

ΙΣΤ' Περιηγητές.

Εργασίες περιηγητών, γεωγράφων, αρχαιολόγων, κ.λπ. που αναφέρονται στα νησιά Ίμβρου και Τενέδου.Οι κυριώτεροι είναι οι Κόνζε, Φρίντριχ, Μαρκέλους, Ντούρμπαχ, Α.Ντε Ρίντερ, Τούρνεφορ, Λα Κρουά, Λουνάϊ, Γκραβιέρ, Εγκλίς, Μπλάου, Τεσιέ, Λα Κιουνέτ, Μούρχαρτ, Γάλπολ, Ρά-ντολφ, Μποντνέρ, Ντόναλντ, Χεράβλτ, Σπόν, Γέλερ, Γκράχαμ, Ζίεμπαρ-τχ, Ουμπέρτι, Χέμερ και άλλοι πολλοί.

ΙΖ' Τουρκική βιβλιογραφία.

1) DEMİR, M. ve ACARA, A. (1955): Balıklarımızdan Uskumrunun göçleri ve biyolojisi üzerinde araştırmalar. Hidrobiyoloji Seri A. Cilt 2 Sayı 4.
2). GÖKALP, N. (1972): Edremit, Bodrum ve iskenderun Körfezlerinin plankton durumunun karşılaştırmalı incelemesi. Hidrobiyoloji.Sayı 3.
3). -(1974): Gökçeada zooplanktonu. Hidrobiyoloji, Gökçeada Süngercilik ve Balıkçılık Araştırma Rasat istasyonu faaliyet, raporları Bölüm l.
4) KARA, ÖF. (1974): Kuzey Ege denizinde (Gökçeada civarı ve Saroz Körfezi) eko sörvey çalışmaları. Hidrobiyoloji. Gökçeada Süngercilik ve Balıkçılık Araştırma Rasat istasyonu faaliyet raporları. Bölüm:!.
5) ÖNGÖR, S. - îmroz adasında tipik bir yerleşme şekli hakkında. Türk Coğr.Dergisi, no. 20, 1960.
6) YALÇINLAR, I. - Çanakkale Boğazı civarın in morfolojsi üzerine müşahedeler. Türk. Coğr. Dergisi, no. 11-12, Ankara 1949 (Observations sur la geomorphologie des environs des Dardanelles).
7) YÜCEL, T. - imroz'da coğrafik gözlemler (Geographische Beobachtungen auf imroz). Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Ankara Üniv. Dil ve Tarih-Coğr. Fak. Coğr. Enst. yayin no. l, 1966.
8) kurtoφlu Fevzi, Gelibolu ve Yφresi Ta rihi, istanbul, 1938
9) Lozan Barış Konferansı, Tutanakar ve Bel geler, Çev: Scha Meray, Cilt II, Takim II, Ankara, 1973
10) MANSEL Arif Mufid, Ege ve Yunan Tarihi, Ankara, 1971
11) ÇAMOCLU Semseddin, Çanakkale Boğazı ve Savaşları, İstanbul, 1962.
12) ERKÎN Feridun Cemal, Türk- Sovyet lişkkileri ve Boğazlar Meselesi, Ankara, 1968
13) Evliya Ηelebi, Evliya Ηelebi Seyahanamesi, Cilt III. V, istanbul, 1976.
14) ORHONLU Cengiz, "Bozcaada" Türk Kül-türü Dergisi, Sayı 83, 1969
15) TANSEL Dr. Selahattin, Mondros' dan Mudanya' ya Kadar, Cilt IV, Ankara, 1974
16) TUKIN Cemal, Osmanlı imparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, istambul, 1947.
17) ÇAKIR Ömer, "Çanakkale ve Çevresinde Nüfus Dağılımı", Yayınlanmamış, Bitirme Tezi, istanbul άniversitesi, 1981
18) çakıroölu Mübin, "imroz Adasi Monografyası" Yayınlanmamış, Bitirme Tezi, istanbul Üniversitesi, 1946.
19) Αda Ροstasi, Gϋnlϋk gazete, sahibi- mϋdϋrϋ Ηϋseyin Οktay 1mrοz 1966-96 (Τοπική, Τουρκόφωvος Εφημερίδα).
20) Βa^cιlar biιτ^i. Βοzcaada. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ίμβρια-κός Φάρος", Αριθμ.φυλ. 4, σελίδα 10 (Διαφημιστικό φυλλάδιο).
21) 1mrοz' un Sesi, sahibi- mϋdϋrϋ, Ηϋseyin Οktay, 1mrοz 1969-73. (Τοπική, Τουρκόφωvος εφημερίδα).
22) Ϊmrοz. Τiirk Αnsiklοpedisi, cilt 20, sayfa 114-116. Αvαδημοσιεύτηκε στηv εφημερίδα "Ίμβριακός Φάρος", αριθμ, φυλ. 12, (Το λήμμa Ίμβρος στηv Τουρκική εγκυκλοπαίδεια).
23) Οrhοnlu Cengiz, Βοzcaada da ffύrk eserleri ve Κitabeleri, Τiirk Κϋlturu, sayi 86 Αnkara 1969, sayfa 139-149. Αvαδημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Κριτόβουλος", Τόμος ... σελίδες ... αvάτυπο.
24) Οrhοnlu Cengiz. Βοzca Αda' daki Κοprϋlu Μehmet Ρ^a camli ve vakfihakkιnda. Τϋrk Κϋltύrϋ, sayi 142 (1974), sayfa 385-98. Αvαδημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Κριτόβουλος" Τόμ. 8 (1978), σελ. 47-50, Άρθρο.
25) Οrhοnu Cengiz, 1657 Τarihli Βοzcaada tahriri ve adadaki Τlirk eserlerine ait bazι nοtlar. Τarih Dergisinden ayn basιm, sayι 26. Ιstanbul (1972) Αvα-δημοσιεύθηκε στο περιοδικό "Κριτόβουλος" Αριθμ. Τομ.3 (1973), σελί-δες 11-17, και στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Φάρος" Αριθμ.φυλ. 2 σελ. 3 και εξής.
26) Οrhοnlu Cengiz, Gοkce Αda (Ιmrοz) Τϋrk Κϋltϋrϋnden ayri basim, sayi 112 (1972), sayfa 15-22. - Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Φάρος" αριθ. φυλ. 1, σελίδα 4, και στο περιοδικό "Κριτόβουλος" Τόμ. 11 (1981), σελ. 5-11.
27) Οzlem. Ηaftalιk gazete, sahibi - mϋdliru, Μehmet Βοztepe, Gοkce- ada 1976. Τουρκόφωvος έφημ.
28) Sabah, Ηaftalιk gazete, sahibi -mϋdliru, Dursun Sakιzll, hnrοz 1965-68. Τουρκόφωvος εφημ.
29) Sοysai Μumta. Κyabσlmayan Εge' de iki ada. Μilliyet (24 Μart 1976) Άρθρο. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Τύπος" αριθμ. φυλ.6, σελ. 6.
30) Yalçınlar ismail, Gökceda' nin Jeomorfolojisi. J.U.C.E.D. istanbul 1980, Şayi 23' den ari baskı.
31) Kara, Φ,F. Uysal A., Yurder G., Gφkηeada Civarının istavrit, Uskumru, Sardalya balıkları. I.U.H.A.E.Y. istanbul 1975, Sayı 13 (1975).
32) imroz, yeni adıyla Gökçeada devletin ilgisini bekliyor. Hakimiyet (9-9-80) Άρθρο Εφημ.
33) Turgut Etingό, ξmroz ve Bozcaada'da neler gφrdόk, Hayat dergisi. 1964.
34) Camoğlu Şemsettin, Çanakkale Boğazı ve savaşları, istanbul, 1962.
35) Ηanakkale ili (makalesi), Yurt Ansiklopedisi. Cilt 3, (1982) sayfalar 1802-1933.
36) Boğazlar meselesi. Türk Ansiklopedisi, cilt3, sayfa 185-198.
37) Ataηeri Ergon- Argavan Suzan. Bozcaada Ortaoku sahasında yapilan Kazi hakkında ön rapor 1961. Ayrı baskı. Ankara. T. Tarih Kur. T. Ark. Derg. N.: XI-2 (1961)
38) Oran Baskin, Türk - Yunan ilişkilerinde, Bati Trakya Sorunu, Ankara 1986.
39) Erinç Sirri - Yücel Talip, Ege denizi, Türkiye ile komşu Ege Adalari. Türk Kültürü - Ankara 1978.
40) Karaaslan Emin. Boğazlar meselesi. (1853-1913) A.U.D.LT.C.F.
41)Kılıç Turan. Serv ve Lozan barışlarının karşılaştirılması A.U.D.T.C.F.Bitirme tezi.
42)Karahan Yusuf. Osmanlı împaratorluğunda Reaya' dan alınan vergi ve resimler. A.U.D.T.C.F. 1969 Bitirme tezi.
43)özcan Nesrim. Osmanlı Maliye teskilBti, defterdarlık, A.K. 1966. Bitirme tezi. IV + 55 sayfa.
44)önsoy Rifat. Ege dünyasında Perstehlikesi ve Hellas' in emniyeti s bakımından M. ö. V yüzyılda Pers-Hellas mürasebetleri. Ankara. Eski çağ tarihi 1966,41 sayfa (506/535) Sicil nümarası. Bitirme Tezi.
45) özoi Tüay. Barbaros Hayrettin Paşa. 1483-1546 A.U. ... 35 sayfa (377).Bitirme tezi.
46)sağun Hüsnü, Hatay ve boğazar sorunu. 1923-39 A.U. Bitirme Tezi 32 Sayfa (192).
47)Sert Hasan. Boğazar meselesei 1789-1829 A.U. Bitirme tezi (195)
48) irfan Yilmaz, Serv Andaşmasi (10 Ağustos 1920) 1972. Bitirme tezi. 43 sayfa (586) A .U.
49) Satiroglu Halis. Serv Muahedesi. A.U.D.T.C.F. Bitirme tezi. 1966. sayfa 27(338)
50) Yildirim Nürten. Barbaros Hayrettin Paşa A.U. 1967 sayfa 51. Bitirme tezi.
51) Sedat General. Boğazar meselesi ve Çanakkale Muhare-i Bahriyesine Türk Zaferi. 64 nün Askeri Mecmuaya mülhal olarak neşrolunmuştur, istanbul 1927.
52) Torun Bekir, ξmroz' da zeytincilik. A.U. 1966,17 sayfa + Resim, grafik, harita ve tablo. Bitirme tezi (482).
53) Saribek Erol. imroz Adaşı. Tarla ve bahçe.... Kültürü. A.U.... 1966-67, sayfa 24. Bitirme tezi (800).
54) özcan Veyis. imroz Adaşı' nda ekonomik Faaliyetler. A.U..... 1965-66, sayfa 21. Bitirme tezi (829)
55) özcanli Mustafa. Bozcaada bağcılığı A.U. ... 1969-70 sayfa 29 Resim, harita, tablo. Bitirme tezi.
56) Koza A. Tanju. Bozcaada' nin fiziki coğrafıyası, 1969. Bitirme tezi (667).
57) Sanca Abdullah. Birinci dünya harbinde Çanakkale savaşlarım konu alan eserlerin bibliyografyasi. A.U....1970, sayfa 399. Bitirme tezi.
58) Karakoç Mehmet. Gökçeada' nin güneydoğu jeolojisi. Is U.M.F.J.B. Bitirme tezi. Sira 11 (1985).
59) Ramazanoğlu Şefik. Bati Gökçeda' nin Jeolojisi 1984 Sira 16. Bitirme φderi. I. U....
60) Mermer Erol. Zeytinliye'nin Jeolojisi. I. U...... Diploma ηalısmaşı. 1984.
61) Tonak Serap. Çinarli- Kaleköy - Kuzulimanı bölgesi'nin jeolojisi. Bitirme ödevi. J.U..... 1984,Sira4.
62) Akartuna Mehmet, imroz Adasi'nd Bazi Jeolojik Mόsaheler. T.J.K. Bόlteni, cilt: 2, sayi:2 (1950). Ankara Avaφξ^. (KQiTΦpovXoη).
63) Akartuna M. - Atan O.R.(1981) Gökçeada'nın Jeolojisi.
64) Turan Naile. Gökçeada - Çanakkale yöresinin Jeolojisi. Diploma Çalısmaşı. J.U..... 1985.
65) Karakoη M. Gφkηeada'nin Jeolojisi. J.U. Diploma φdevi, 1985, Sira No:11.
66) Gόrel Aycan. Gφkηeada bόyόkdere vadisi ve cevresi'nin Jeomorfolojik et dό. J.U. Mezniyet Tezi. 1980 Tez' no: (3163)
67) Çakiroglu Mübin. imroz Adaşı monografyası, J.U.E.E.C.E. 1948-49, Tez No: 3988.
68) Zeybek N. - Güner H. Çanakkale boğazi ve Bozcaada deniz Aid'leri. 1973. (Ege U.F.F. imi Rap. Serişi No: 145-1973) Biyoloji:92).
69) Bozcaa'da liman Talimatnamesi ve mzaminame.... 1962 istanbul...
70) Erguvanli, K.: L' Etόde Geologique de l'ile de Bozcaada Extrait du Bulletin de Societe Geologique de France, 6' sene, t. v.p. 399 a 401, anne 1955.
71) Haug E., Traite de Geologie II leş periodes geologiques Paris 1908-1911.
72) Hocaoglu Sahabettin. Bozcaada' nin Jeomorfolojik etόdό. J.U.C.F. Mezuniyet tezi No: 713 (1966-67)
73) öktem Süheyla. Tepeköy- Zeytinköy - Dereköy ve dolayının jeolojisi. J.U.M.F.J.B. Diploma çalısmaşı, 1985, Sira No:57.
74) Aksel φ, Gφkηeada Baraji Jeolojik Edόd Raporu. D.S.J. Ankara 1977.
75) Sen Hayri. Çinarli- Zeytinliköy - Tepeköy alanın Jeoloji incelemesi. Diploma Çalısmaşı. J.U.M.F.J.B. 1984, Sira No: 19.
76) Yılmaz Emine. Gökçeada. Diploma tezi. J.U..... 1984.
77) Hancier Ethen. Gökçeada'nin Beşeri ve iktisadi durumunun Incelenmesi (1969-70) J.U.E.F.C.E. Bitirme tezi No: 4221.
78) An Deniz. Ηinarli - Zeytinkφy Gόneyi. Bφlgenin Jeolojisi. Bitirme φdevi. J.U.M.E.J.B. 1984, Sira No: 303.
79) Çanakkale Üi genel nüfus sayışı. 21-10-45 Ankara 1949. Başbakanlık istatistik Genel Müdürlüğü.
80) Boğazlar Rejimi hakkında Montreux' de 20 Temmuz 1936 Tarihinde imza edilen Mukavelename. Dış işleri Bakanlığı Basimevi 1936.
81) irtem Kani Süleyman Boğazlar Meselesi, istanbul 1936.
82) Battalı Kemal. Boğazlar Meselesi, Ank. 1959.
83) Göyünç Nejat. Lausanne Antlasması Arifesinde bir AvusturyalıDiplomatın Düşünceleri. (Osmanlı Araştırmaları). The joumal of OttomanStudies 11 (1981)' den ayri bs.s. 223-242.
84) Biyiklioglu Tevfik: Mondros Mόtarekenamesi no: XXI/84 Elviye-i Sel&se ile ilgili yeni vesikalar 1957.
85) Biyiklioglu Tevfik:Birinci Dünya Harbinde (1914-18) ve Mondros Mütarekesi sıralarında
86) Ekim 1918-11 Ekim 1922) Boğazlar problemi XXV/97 (1961) s. 81-93. 96) Göyünç Nejat. Serve's den Lausanne'a... Türk tarih Kurumu (Belleten) cilt XLVI, şayi 183 (1983).
87) Busch Briton Cooper, Mudros to Laussane 1918-23. N.Y. 1976. 9S) Nicolson H. George. Curzon the last phase 1919-25 a study in post- nar diplomacy, 1934.
89) Kocabaşı Süleyman. Tarihte ve Günümüzde Türk- Yunan Mucadelesi.
90) Sönmezler Hüseyin. Çanakkalenin Tari ve coğrafi durumu.
91) Aldemir Ali. Ηanakkale.
92) Erantepli Muharre. Bati Trakya Tόrk Durum, T.E.
93) Batibey Kemal. Bati Trakya Tόrk Devleti, 1919-22.
94) Gökalp, N. (1974) Gökçeada zooplanktonu. Hidrobiyoloji, Gökçeada Süngercilik ve Balıkçılık Araştırma Rasat istasyonu faaliyet raporlari. Bölüm I.
95) Kara Ö.F. (1974): Kuzey Ege denizinde (Gökçeada Civan ve Saroz körfezi) eko sörvey çalışmaları. Hidrobiyoloji. Gökçeada Süngercilik ve Balikcilik Araştırma Rasat istasyonu faaliyet raporları. Bölüm I.
96) Sezai άnal. imroz Adasi Kiyimorfolojisi, 1964 I.U.C.F. Bitirme tezi, No:3597.
97) Sekerci Tanzer îmroz Adasının beşeri ve iktisadi Etüdü. I.U. 1967. Tez. N:4934.
98) Yiğit Güneş, imroz Adasının Kuzey kısmı Morfolojisi, îst. U. 1963-64, Tez. N.: 4970.
99) Evranos Ali Sinasi. Bozcaada monografyasi ξst. U... 1944-45. Tez N.: 1080.
100) Hocaoğlu Sahabenin. Bozcaada'nın Jeomorfoloji etüdü, ist. U.... 1966-67. Tez. 4709.
101) Turan N., Gökçeada'nın Jeolojisi, 1985, sira: 6.
102) Τοnak S., Gοkςeada 1984. Sira Νο.:4.
103) Αziz Αysel: Gδkςeada ϋzerine tοplumsal bir inceleme.Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακό Βήμα", Αριθ. φυλ. 1, (1983) σελ. 8 και εξής.
104) Βοgazlar Μeselesi: ΤUrk Αnsiklοpedisi, cilt 7 sayfa 184-198. Αvαδημοσιεύθηκε στο “Ιμβριακό Βήμα”, Αριθ. φυλ. 1 σελ. 9 και εξής.
105) Gσkςe Αda. Τarih Μecmuasi. Νο: 3 (Μart 1974).Αvαδημοσιεύθηκε στο "Ιμβριακό Βήμα", Αριθ. φυλ. 3, σελ. 3 και εξής.
106) tlan. 1mrοz ziraat teknisiyenliέiπden.Αvαδημοσιεύθηκε στο "Ιμβριακό Βήμα", Αριθ. φυλ. 8, (1983), σελ. 5 και εξής.
107) Lσzan Αndla5masι. Τiirk Αnsiklοpedisi, cilt 23, s. 89. .Αvαδημοσιεύθηκε στο "Ιμβριακό Βήμα", Αριθ. φυλ. 9,σελ. 4.
108) Ϊlan. 1mrοz Κaymakamlιέιndan. Αvαδημοσιεύθηκε στηv Εφημερίδα "Η φωvή τωv Ιμβρίωv και Τεvεδίωv". Αριθ. φυλ. 3, 1-2 (1970).
109) Υiέit Εrkan. Εge'de iki Τiirk adasι. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Τύπος". Αρ. φυλ. 5, σελ. 9 και εξής.
110) tkili gοri4mede tavizler veriliyοr. Υeni Ιstanbul 20-6-1966. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Τύπος". Αρ. φυλ. 6, σελ. 4.
111) Gοkςeada ismi sadece feribοtun Ustιinde var. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Τύπος". Αρ. φυλ. 6, σελ.6.
112) Μumtaz Sοysal. Κaybοlmayan Εge' de iki ada. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Τύπος". Αρ. φυλ. 6, σελ. 6
113) Βa^langιc Celal. Gδkςeada. Cumhuriyet. 14-7-82. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Τύπος". Αρ. φυλ. 7, σελ. 7-8.
114) Αrasli Αltan: Gοkςe ada. Τarih dergisi, cilt 3 (1974). Μεταφράστηκε στα Ελληvικά από τοv Τουρκολόγο Β. Δημητριάδη και εκδόθηκε σε τόμοv του "ΙΜΧΑ θεσ. 1974. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Τύ­πος". Αρ. φυλ. 8, σελ. 2-4.
115) 1mrοz. Τiirk ansiklοpedisi, cilt 20, sayfa 114-116. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Φάρος". Αρ. φυλ. 12, σελ. 4.
116) Βalkanlar'da Τurklerin durumu zοr. "Ηayat dergisi". Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Αγώvας". Αρ. φυλ. 5, σελ. 18.
117) Ϊmrοz ve Βοzcaada. "Ηayat ansiklοpedisi" cilt 3, sayfa 1673, ve cilt 2, sayfa 734.
118) Μοndrοs Μιitarekesi. "Ηayat ansiklοpedisi", cilt 5, sayfa 2389. Αvαδη-μοσιεύθηκαv στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας" Αριθ. φυλ. 5 σελ. 19.
119) Cσ^ar Sami Οmer, Τiirk- Υunan mlinasebetleri Cumh. gazetesi (19-4-59). Αvαδημοσιεύθηκε στηv "Ιμβρ. Αγώvας".
120) Βσgaziar ϋzerinde Κabus. 'Ήayat ansiklσpedisi". Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας", αριθ. φυλ. 7, σελ. 3.
121) Υι^it Εrkan, Ιmrοz'da yοsundan ekmek imal etmeye cali5ilιyοr.'Τercuman" (27-5-76). Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας", αριθ. φύλ. 7, σελ. 11.
122) Selςuk Uhan.usatma nastl yapιlιr7 (20-12-85). Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός. Αγώvας." αριθ. φυλ. 10, σελ.9.
123) Lσzan bari5 andla^masi. 'Μeydan Larοusse ansiklοpedisi" cilt 8. Αvαδημο-σιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός. Αγώvας." Αριθ. φυλ. 15, σελ. 15-16.
124) Serv antlasmasi, "Μey. Lar. Αnsik", cilt 11.
125) llan. Ιmrοz Uce, Jandarma birlik Κοmutanligindan"... Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Αγώvας" αριθ. φυλ. 20, σελ. 3.
126) Ιl^n, Gδkςe Αda Αsliye Ηukuk hakimliέinde. "Ιmrοz' un Sesi". Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Αγώvας" Αριθ. φυλ. 20, σελ. 2-3.
127) Τesal Re^at, Αzιnlιklar, "Μilliyef'6-3-82, Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημε­ρίδα "Ιμβρ. Αγώvας" Αρ. φυλ. 23, σελ.4.
128) Εksi Οktay, Οnlarιn elindeki metni baska mi7 'Ήϋrriyet" 10-4-82. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας" Αριθ. φυλ. 23, σελ.4.
129) Βaydarοl Can, Υunanistan' ιn yarattigι tkilem, Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας" Αρ. φ. 25, σελ. 11.
130) Gergilili Αli, Εgedeki gizli mucadele... "Μilliyet"22-5-74, Αvαδημοσιεύ-θηκε στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας", Αρ. φυλ. 25, σελ. 15.
131) Αkiirgal Εkrem, Τurkler ve Υunanlιlar dοst οlamaz mι7 "Μilliyet" 13-1-79, Αvαδημ. στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας." αριθ. φ. 25, σελ. 17.
132) Οzsοy Μuzaffer, Υunan stratejisi ve Τiirkiye "Μilliyet". Αvαδημ. στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας". αριθ. φυλ. 27, σελ. 7.
133) Seferο^lu Βedir, Εvren, Gδkςeada ve Βοzcaada'da inceleme yapti. Αvαδημ. στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας" αρ. φ. 28 σελ. Α'
134) Sσysal Μumtaz, Μisilleme. "Μilliyet" 7-4-82, Αvαδημ. στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας."
135) Υilmaer Ηasan, Gοkceada bir et cenneti, "Ηurriyet" 29-1-85. Αvαδημ. στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας".
136) Cσ^ar Sami Umer. tmrσz'da Κar5ilastiέιm.... Μεταφράσθηκε και δημ. στηv εφημερίδα " Απογευματιvήv" Κωv/πολης (23-5-1957). Αvαδημ. στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας".
137) Αkbal Οzden, Εvren Εge adalarιnda, Ακαδημ. στηv εφημερίδα "Ιμβρ. Αγώvας".
138) Τϋrkοέlu Selςuk, Βati Τrakya Τϋrkleri ve Ϊstanbul Rumlarι. Βati Τrakya dergisi. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Αγώvας" Αριθ. φυλ. Α', σελ. 11 και εξής.
139) Serv barιs antlasmasi. Ηayat ansiklοpedisi, cilt 5, sayfa 2863. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα. "Ιμβριακός Αγώvας" αριθ. φυλ. Α', σελ. 13.
140) Ueri Νuri S., Serves ve Lausanne 1934.
141) Νοgay Α., Serv'den Lοzan'a 1933.
142) Sirel Μ., Serv Αndlasmasιnι kabul eden saltanan Sιirasi tutanagι, "Βelgelerle Τlirk Τarihi dergisi" 4, sayi Οcak 1968.
143) tleri Νuri S., Serves πe Lausanne Μuahedelerinin Τarihcesi ve hlikϋmleri. 1934.
144) Lοzan Αntlasmasι, "Ηayat ansiklοpedisi" cilt 4, sayfa 2204. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Αγώvας" Αριθ. φυλ. Α', σελ. 14.
145) Βilsel Μ.C., Lοzan 1933.
146) Urgιiplιi Μ.Η., Lοzan 1933
147) Μenemenciοglu Ν., Lοzan' in izlerinde 10 yil. 1935.
148) Μeray Seha, Lοzan Βarιs Κοnferansi, tutanaklar- belgeler 1969- 72.
149) (Οtϋkϋn Υayineri 1967). Lοzan ve Βati Τrakya, 1967.
150) Κδknel Μelih, Υunanistan atesle οynuyοr (24-10-79). Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Αγώvας". Αριθ. φυλ. 2, σελ. 3 και 5.
151) Κοnferansιn baskanι bir Υunanlι. (6 Ηarizan 1974). Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Αγώvας", αριθ. φ. 2, σελ. 17.
152) Βizim gϋcϋmuz Υunanistan Ί harp arzularιndan menedecekti. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβριακός Αγώvας" αρ. φυλ. 3, σελ. 13.
153) Ηakikat ςιkanlmalιdιr. Αvαδημοσιεύθηκε στηv εφημερίδα "Ιμβ. Αγώvας" αριθ. φυλ. 5 σελ. 4.

Πηγή: Θρακικό Κέντρο - Εταιρεία θρακικών Μελετών

23/2/10

ΑΡΧΑΪΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ (SYMMARY)

ARCHAIC ELEMENTS IN THE LINGUAL IDIOM OF IMVROS
The purpose of this essay is to present the more important archaic elements that exist in the lingual idiom of Imvros. This idiom, which is count among the ‘north idioms’ of Greek Language, is composed of common and also idiomatic elements. The firsts offer the similarities that exist between this idiom and the Greek Language and the seconds discern it from all other idioms and dialects. These idiomatic elements come from latin, medieval, turkish, e.t.c. but they mainly originate from Ancient Greek.
We severed the essay in two (2) parts: the Morpho – Phonological and the Semantic (Vocabulary) part. In the first category there are elements which are maintained unchangeable and others which are changed from Ancient Greek to Imvrian Idiom. In the second category the words can also be distinguished in directs and indirects in proportion with the manner of their origin. Finally, the indirects can be discerned in total and partial words.
The conclusions and the results which follow this kind of essay are, we think, very useful and important: it (this essay) proves the language competence and creativity of Imvrians and all people generally, it presents clearly the language continuity between the Imvrian Idiom and the Ancient Greek and it conduces to the study of Greek Language history.

Πηγή: Ξενοφών Τζαβάρας 2003: "Αρχαϊκά στοιχεία στο γλωσσικό ιδίωμα της Ίμβρου", Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, 6-8 Δεκεμβρίου 2001, Αθήνα: 493-512 (αναδημοσίευση: abnet: ο κόμβος της ελληνικής γλώσσας

ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ (ΓΕΝΙΚΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)
Πηγή: Αριστείδης Πασαδαίος 1973: Η Λαϊκή Αρχιτεκτονική της Ίμβρου, Αθήναι: 14-18.

ΤΟ ΛΑΪΚΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ (ΣΚΙΤΣΑ)Πηγή: Αριστείδης Πασαδαίος 1973: Η Λαϊκή Αρχιτεκτονική της Ίμβρου, Αθήναι: 81-89

19/2/10

ΣΤΟΧΟΙ - ΜΕΣΑ

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιο για τον λαϊκό πολιτισμό της Ίμβρου.

Εδώ θα βρίσκετε θέματα που σχετίζονται αποκλειστικά με το ιμβριακό γλωσσικό ιδίωμα καθώς και τα ιμβριακά ήθη-έθιμα.

Στόχος μας είναι η προβολή και κατά το δυνατό διατήρηση - έστω και στην μνήμη - της πλούσιας ιμβριακής λαϊκής παράδοσης καθώς και η διευκόλυνση οποιουδήπτε ασχολείται τόσο σε ερευνητικό-επιστημονικό όσο και σε ερασιτεχνικό επίπεδο με θέματα γλωσσολογικά και λαογραφικά που άπτονται άμεσα ή έμμεσα της Ίμβρου

Για την εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου θα προβάλλεται από το ιστολόγιο κάθε είδος βιβλιογραφικού δεδομένου καθώς και κειμένων (πρωτότυπων ή/και δημοσιευμένων), εκδηλώσεων, εκδόσεων, δραστηριοτήτων και φυσικά σχολίων που σχετίζονται με τον λαϊκό πολιτισμό της Ίμβρου.

Στην προσπάθειά μας αυτή, η συμβολή όλων είναι ευπρόσδεκτη και αναγκαία. Και μπορεί ασφαλώς να εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως:
α) Με την τροφοδότηση του ιστολογίου με σχετικά (γλωσσολογικά-λαογραφικά) θέματα της Ίμβρου ώστε να προβληθούν κι αυτά με την σειρά τους (με δήλωση ασφαλώς της πηγής τους).
β) Με την διατύπωση σχολίων, προτάσεων, απόψεων, κ.λπ.
γ) Με την προβολή και διάδοση του ιστολογίου.
δ) Με την απλή επίσκεψη και ανάγνωση των κειμένων του ιστολογίου.

Εύχομαι το νέο αυτό ιστολόγιο να προσθέσει έστω ένα μικρό λιθαράκι στην διατήρηση, προβολή και μελέτη του ιμβριακού λαϊκού πολιτισμού.